Aparición en el programa ‘Viajeros Cuatro’


[English] TV appearance in Viajeros Cuatro (Cuatro TV) showing my academic activities and my everyday life in Manila  [July, 2019]

[Español] Aparición en el programa de televisión Viajeros Cuatro (Cuatro TV) mostrando mi actividad académica y mi vida diaria en Manila [Julio de 2019]

[Aragonés] Aparición en o programa de televisión Viajeros Cuatro (Cuatro TV) amostrando a mía actividat academica y a mía vida diaria en Manila [Chuliol de 2019]

[Pilipino] Ang pagganap ng aking Viajeros Cuatro (Cuatro TV). Ipinakita ko ang aking mga akademikong gawain at ang aking pang-araw-araw na buhay sa Maynila [Hunyo, 2019]