TV appearance at ‘Charrín Charrán’

Promo ad. Speaking Tagalog and Aragonese:


[English] TV appearance at Charrín Charrán (AragónTV) showing my academic activities and my everyday life in Manila during the Coronavirus crisis, and promo ad in Tagalog and Aragonese [April 26, 2020]

[Español] Aparición en el programa de televisión Charrín Charrán (AragónTV) mostrando mi actividad académica y mi vida diaria en Manila durante la crisis del coronavirus, y anuncio promocional en Tagalo y Aragonés [26 de abril de 2020]

[Aragonés] Aparición en o programa de televisión Charrín Charrán (AragónTV) amostrando a mía actividat academica y a mía vida diaria en Manila mientras a crisi d’o conoravirus, y anuncio promocional en Tagalo y Aragonés [26 d’abril de 2020]

[Pilipino] Ang pagganap ng aking Charrín Charrán (AragónTV). Ipinakita ko ang aking mga akademikong gawain at ang aking pang-araw-araw na buhay sa Maynila sa panahon ng coronavirus, at promo ad sa Tagalog at Aragonese [Abril 26, 2020]